Ansök

På förskolan Valen kan du anmäla ditt barn till kön samma dag som barnet föds.

Barnet måste vara 12 månader vid placering och inskolningsstart på förskolan.

Om du/ni vill besöka förskolan Valen innan ni ställer er i kö är ni välkomna att stämma träff med förskolechefen för att få veta mer om vår verksamhet. Ring eller maila oss för att boka ett tillfälle för det!

Platstilldelning sker utifrån anmälningsdatum (till kön). Undantag görs för syskonförtur samt i enlighet med de principer som godkänts av Göteborgs stad, se nedan*.

Som vårdnadshavare får du/ni alltid en bekräftelse på att anmälan tagits emot. Barnet/barnen står kvar i vår kö tills ni erbjuds plats eller meddelar att ni inte längre önskar stå kvar i vår kö. Om ni erbjuds plats i enlighet med angivna önskemål men väljer att tacka nej kan ni stå kvar i kön, men hamnar då sist. På förskolan Valen tar vi inte ut några kö- eller administrativa avgifter. Även familjer som redan har ett barn på vår förskola ska lämna in en skriftlig köanmälan för varje barn familjen önskar plats för hos oss.

På förskolan Valen försöker vi så snart som möjligt efter att en ny familj tagit kontakt ordna en presentation av förskolan.

Vi tar kontinuerligt emot barn under läsåret i mån av plats. Varje vår går vi igenom vår kö, och kontaktar er för att höra om ni är fortsatt intresserade av stå kvar i kön. Eftersom förskolan Valen inte är skyldig att garantera plats inom fyra månader kan det ibland bli längre kötid.

Vill ställa ert barn i kö? Använd följande länk eller använd er mobilkamera och scanna QR-koden:

 ”Köanmälan Valen”


När ni erbjuds förskoleplats på Valen

När ert barn erbjuds plats i verksamheten bokar vi in besök med er vårdnadshavare. Ni får då träffa förskolchefen som informerar om vad som gäller på vår förskola.

• Era förväntningar på barnets vistelse hos oss

• Rekommendationer och rutiner för att förhindra smitta i förskolan (vinterkräksjukan, influensa mm)

• Vilka tider som ert barn kommer att ha behov av förskoleplats

• Hur inskolningen ska läggas upp för att passa ert barn

• Viktiga saker som ni vill berätta om ert barn så att vi kan välkomna det på bästa sätt hos oss på Förskolan Valen

• Utvecklingssamtal, vårdnadshavares inflytande, behov av extra kläder, utflykter, möjlighet till engagemang i förskolan för er vårdnadshavare

• Andra funderingar som ni har kring ert barns dagar på förskolan Valen

Har ni andra frågor eller funderingar, kontakta förskolan på info@forskolanvalen.se för att få mer information.

Varmt välkomna till oss!

Förskolan Valen


*Enligt skollagen ska fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppna för alla barn som ska erbjudas plats på förskola. (Skollag 2010:800 8 kap 3-7 §§ samt 18 §) Vissa undantag medges dock. (Prop 2009/10:165).

Skollagen reglerar även principerna för urval om inte alla kan beredas plats (SFS 2010:800 8 kap 19 §). Huvudprincipen för urval ska vara anmälningsdatum. Däremot medges undantag från huvudprincipen, exempel på undantag som ansetts vara godtagbara av regeringen är syskonförtur, geografisk närhet (använder vi inte på Valen) och verksamhetens särskilda karaktär (till exempel som föräldrakooperativ). Då huvudmannen har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och läroplanen samt att barngruppen har en lämplig storlek och sammansättning medges ytterligare två undantag från huvudregeln. Dessa undantag är barnets ålder och barnets eget behov (SFS 2010:800 2 kap 8 § samt 8 kap §). Beslut om intagning (urval) som inte följer huvudregeln ska alltid dokumenteras och dets ska finnas en beslutsmotivering för vilka undantag som gjorts. Vid tillsyn ska förskolan kunna visa på hur man följer huvudprincipen samt vilka undantag som gjorts. (SFS 2010:800 26 kap 4 och 7 §§).