Pedagogik

Förskolan Valen har börjat arbeta utifrån förskolans läroplan Lpfö 18, reviderad 2018. Här är några utav de målen som vi strävar efter och arbetar aktivt med varje dag.

Förskolan Valens mål är att ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
 • Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.
 • Sin identitet och känns sig trygg i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.
 • Självtillit till sin egen förmåga.
 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
 • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta och hantera konflikter.
 • Fantasi och föreställningsförmåga.
 • Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av dessa
 • Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
 • Både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.
 • Förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar.
 • Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.
 • Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.
 • Förståelse för demokratiska principer.
 • Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

Samt ansvara för samverkan med förskolelärare och lärare i förskoleklass, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter om barnets utveckling och lärande inför övergången från förskolan till förskoleklass.

Klicka på knappen för att komma till Valens verksamhetsplan